Начало | ING Пенсионно осигуряване | Пенсионноосигурителна система | Трети стълб

Трети стълб

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)

Третият стълб на пенсионната система е доброволна форма на пенсионно осигуряване, която дава възможност за трета, допълнителна пенсия. Чрез вноски в Доброволен пенсионен фонд осигуреното лице може да натрупа средства в своя лична партида.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване работи на капиталов принцип. Всички лица навършили 16 години, могат да се осигуряват или да бъдат осигурявани в Доброволни пенсионни фондове. Няма задължителен размер на осигурителната вноска - всеки може да избере колко средства да внася във фонда, колко често да го прави и дори кога да ги изтегля обратно. Вноските в Доброволен пенсионен фонд ползват данъчно облекчение. Те могат да бъдат индивидуални, работодателски или в полза на трето лице. Също както във втория стълб, размерът на пенсията зависи основно от размера на натрупаните средства в индивидуалната партида.

По отношение на данъчното облагане през 2013 г. се прилагат следните правила:

  • При доброволното пенсионно осигуряване с лични вноски лицата ползват данъчно облекчение в размер до 10% от данъчната основа. Тя се определя на годишна база, като от брутния облагаем доход се приспаднат нормативно признатите разходи (ако има такива) и задължителните осигуровки, които лицето дължи за своя сметка. Сумите за ДДПО, надвишаващи така изчислените 10%, не се приспадат от данъчната основа и за тях не се ползва данъчно облекчение;
  • Пенсионните плащания, формирани от вноски, за които не е ползвано данъчно облекчение, не подлежат на облагане;
  • При теглене на сумите, формирани от вноски ползвали данъчно облекчение, същите се облагат с 10% окончателен данък, в случай че бъдат изтеглени преди придобиване право на пенсия;
  • Реализираният доход от инвестиране на активите на пенсионния фонд, разпределян по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облага с данък, независимо дали осигуреното лице е придобило право на пенсия или не.

Вноски от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се признават за разход за дейността, при условие, че към момента на тяхното превеждане работодателят не дължи данъчни плащания и плащания към Държавното обществено осигуряване. Вноски от работодател, надвишаващи 60 лв., се признават за разход, като сумата над 60 лв. съгласно ЗКПО се облага с 10% с данък върху разходите.

Натрупаните суми в индивидуалната партида в Доброволния пенсионен фонд не подлежат на принудително изпълнение.

Считано от 1 юли 2004 г. средствата в партидите се отчитат в лева и в дялове и части от дялове. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Това означава, че активите на фондовете, т.е. закупените акции, облигации, права, и други разрешени от закона активи, в които са инвестирани средствата на осигурените лица подлежат на ежедневна преоценка.

Стойността на дяла се изчислява с точност до петия знак след десетичната точка за всеки работен ден и е валидна само за този ден. Определя се, като стойността на нетните активи на пенсионния фонд към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете във фонда към края на същия ден. Стойността на един дял за работния ден се обявява от пенсионното дружество до 18 часа на същия ден в офисите на дружеството и на интернет страницата му.

Размерът на средствата, натрупани по индивидуалната партида на осигуреното лице, се определя като произведение от броя дялове и стойността на един дял за съответния работен ден.

Доходът от инвестирането на средствата се разпределя ежедневно по индивидуалните партиди на осигурените лица пропорционално на притежаваните от тях брой дялове. Не се допуска преразпределение на средства между отделните партиди.

Кодексът за социално осигуряване не установява изисквания за минимална доходност за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Основната цел на инвестиционната политика на пенсионните дружества по отношение на ДДПО е реализиране в дългосрочен план на положителна доходност от управлението на средствата на осигурените лица. Реализираната доходност следва да е над равнището на инфлацията в дългосрочен план, за да може покупателната способност на спестяванията да бъде запазена.

Пенсионните дружества могат да прилагат различна политика от гледна точка на целевия риск и доходност, тъй като Кодекса за социално осигуряване дава голяма свобода по отношение на обема на инвестициите в различните класове активи – на практика няма минимални изисквания за инвестиции в ценни книжа, както няма и максимална граница за инвестиции в рискови активи като акции и корпоративни облигации. Конкретните параметри на инвестиционната политика следва да бъдат посочени в Правилника за организацията и управлението на съответния Доброволен пенсионен фонд.

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд е свързано с поемането на съществен инвестиционен риск. В контекста на дългосрочните цели на инвестиционната политика за реализиране на доходност над равнището на инфлация, рискът се изразява във възможността стойността на инвестициите да се понижи значително в краткосрочен план.

Доходът от инвестиране на средствата на фонда се включва при определянето на стойността на един дял. Тъй като всеки дял представлява пропорционална част от нетните активи на фонда, стойността на един дял подлежи на ежедневна преоценка, като тази стойност може да се покачва и да се понижава. Ползите и загубите от промяна на стойността на дела са за сметка на осигурения.

Дружеството не гарантира постигането на определени инвестиционни резултати.

Принт Назад Нагоре   Последна промяна: 17.06.2013

За връзка с нас

Централно управление
гр. София, 1404
Бул. България 49Б

Безплатен телефон
0800 11 464

client.service@ingservices.bg 


Научи повече